Zaloguj Search

Aktualności

 

Regulamin IV Rajdu Loretańskiego

IV Pieszo-Rowerowy Rajd Loretański

REGULAMIN

Termin i miejsce: niedziela 20 września 2020 r.
SKRZEBOWA – boisko przy kościele

PROGRAM
13.30 – 14.00 odbiór karty questowej na starcie przy kościele w Skrzebowej i wyruszenie na trasy
15.00 – 17.00 meta rajdu – boisko przy kościele w Skrzebowej – posiłek turystyczny

Trasy
Trasa I: Quest pieszy „Tajemne ruiny i podziemne przejście” (ok. 1 h 30’)
Trasa II: „Loretański quest rowerowy” (ok. 1 h 30’)
Trasa III: (rowerowa): „Opłotkami Moszczanki” (ok. 1 h 15’)
Trasa IV: (rowerowa): start 13:30: Ostrów Wielkopolski ul. Starotargowa 5 (PTTK), Radłów, Rąbczyn, Moszczanka, Skrzebowa (ok. 1 h 30’)
Trasa V: (rowerowa): start 13:30: Pleszew Rynek, Łaszew, Sowina, Bronów, Grudzielec, Skrzebowa (ok. 1 h 40’)

Organizator rajdu
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa

Współorganizatorzy
Koło Gospodyń Wiejskich Moszczanka-Skrzebowa
Klub Turystyki Kolarskiej ,,Bicykl1977’’

Kierownictwo
Irena i Andrzej Jarmuszczakowie

Cele rajdu
- upowszechnianie wiedzy historycznej na temat kaplic loretańskich, 100 rocznicy bitwy warszawskiej i 100-lecia Moszczanki
- rozpowszechnienie walorów turystyczno-krajoznawczych Gminy Raszków
- stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji

Uczestnictwo i zgłoszenia
 W Rajdzie mogą wziąć udział drużyny a także uczestnicy indywidualni.
Osoby niepełnoletnie tylko pod opieką osoby dorosłej.
Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać pod numerem telefonu  663-910 444 do dnia  17.09.2020 r.

Start i meta RAJDU:
Czynna od godz. 13:30  do 18:30   na boisku sportowym przy kościele w Skrzebowej.
DLA UCZESTNIKÓW PRZYGOTOWANE BĘDĄ:
•             folder questu,
•             posiłek turystyczny

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
•    przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
•    zachowanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa w pomieszczeniach
•    posiadanie apteczki,
•    przestrzeganie poleceń kierownika trasy i postanowień niniejszego regulaminu.
Rajd nie przynosi dochodów dla organizatorów, impreza odbywa się na zasadach non profit.

Impreza towarzysząca
- wystawa „Bitwa warszawska. W stulecie zwycięstwa” (Stara obora)

Postanowienia końcowe
Obowiązek ubezpieczenia i związane z tym koszty ponoszą uczestnicy.
Odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników ponoszą winni ich spowodowania.
Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora.

DO ZOBACZENIA NA SZLAKU!

Rajd jest częścią projektu pn. "Bitwa warszawska - nasze wspólne zwycięstwo", realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa w partnerstwie z Gminą i Miastem Raszków oraz Parafią pw. Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej. Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.